Giới thiệu

 Ngày nay ?? s? h?u m?t chi?c ?i?n tho?i thông minh (smatphone) vô cùng ??n gi?n, nh? giá thành h?p lý, do công ngh? v? l?nh v?c ?i?n t? & vi?n thông ?ã phát tri?n v??c b?t trên th? gi?i nói chung và Vi?t Nam nói riêng.

Ph?m vi ph? sóng k?t n?i Internet v?i thi?t b? ?i?n tho?i c?m tay thông qua công ngh? không dây ???c ?áp ?ng m?i n?i trên lãnh th? Vi?t Nam

?ng d?ng vào c? s? h? t?ng & công ngh? ?ã nói trên, Công Ty TNHH ??u T? Ngôi Sao Sài Gòn chúng tôi ?ã nghiên c?u và cho ra dòng s?n ph?m ?i?u khi?n ?i?n thông minh, ?ó là công t?c c?m ?ng thông minh Model: SW03-SGS, ph?i h?p v?i b? ?i?u khi?n trung tâm Model: S.HOME-SGS, nh?m giúp cho chúng ta có th? t?t m? các thi?t b? ?i?n trong nhà nh? bóng ?èn chi?u sáng, şirinevler escort qu?t, thi?t b? ?i?n… t? xa (ra kh?i nhà) ho?c ph?m vi trong khuôn viên nhà, thông qua chi?c ?i?n tho?i thông minh (Smatphone) m?t cách ??n gi?n, mà không c?n ph?i t?i t?n n?i m?i ?i?u khi?n t?t m? ???c. Ngoài ra thi?t b? còn ???c trang b? công t?c c?m ?ng, giúp ng??i dùng có th? thao tác t?t m? m?t cách nh? nhàng & ??n gi?n